Servicebeskrivning

Våra kunder har med hjälp av våra lösningar och tjänster uppnått till exempel följande fördelar:

  • arbetstiden som går åt till rutinarbete har minskat tack vare automatisering
  • arbetstid och kostnader sparas t.ex. genom att gå över till elektronisk underskrift av kontrakt
  • mängden arbete som förblir ofakturerat har minskat tack vare elektronisk arbetstidsuppföljning
  • kassaströmmen har jämnats ut tack vare tätare faktureringsintervall

Applikationer

Verksamhetsledningssystem

Med termen verksamhetsledningssystem syftar man på mjukvaror, som sitt namn troget används för att leda och styra företagets olika verksamhetsområden. Detaljerna varierar mycket från ett företag till annat, men oftast hanteras uppdrag eller beställningar, produktregister och produktinformation, materialströmmar och logistik.

Timuppföljningssystem

Uppföljning av arbetstid är inte bara en förutsättning för effektiv löneräkning, utan även för många företag en viktig datakälla för fakturering eller analys av den egna verksamheten. Med hjälp av elektronisk timuppföljning förstår du vart arbetstiden går. Det är viktigast att undvika situationer, där faktureringen blir för liten eller helt uteblir, men med hjälp av tidregistreringarna upptäcker du också möjliga tidstjuvar. Det ger dig en möjlighet att strömlinjeforma och snabba upp verksamheten. Tack vare ett timuppföljningssystem kan du identifiera möjligheter att effektivera ytterligare med hjälp av andra mjukvaror eller organisatoriska åtgärder.

Video- och fjärranslutningssystem

Många branschers arbete kan bli mer effektivt genom att ta i bruk moderna fjärranslutnings- och videolösningar. I samma grafiska vyer kan ett fullskaligt videomöte arrangeras samtidigt som information ur företagets verksamhetsledningssystem kan visas och hanteras.

För målgrupper som inte är särskilt vana vid videomöteslösningar kan vi bygga mycket lättanvända applikationer genom att skala bort invecklade och överflödiga funktioner.

Systemintegrationer

Ibland är det önskvärt att fortsätta använda nuvarande datasystem men endast koppla ihop dem. Exempel på detta kan vara sammankopplande av ett timuppföljningssystem eller verksamhetsledningssystem med ett ekonomiförvaltningssystem. I dessa projekt är det effektivast att göra en integration, dvs. en koppling mellan systemen.

Information kan överföras från ett system till annat baserat på händelser, eller så kan det göras med regelbundna intervall t.ex. en gång per dygn. Den överförda informationen kan modifieras eller kombineras med annan information, innan den matas in i målsystemet.

Referenser

Timuppföljningssystem - PCS Ab

Jakobstadsbaserade städföretaget PCS behövde en mobil- och webapplikation för att effektivera arbetet och möjliggöra tillväxt. För detta utvecklade vi en lösning för att planera arbetsscheman och rapportera arbetstid.

Läs kundberättelse

Elektronisk kvittohantering - Swipq

Suunnittelutoimisto Signaali hade planerat en lösning för caféer, resturanger eller andra småbutiker att ta ibruk elektronisk kvittohantering som en tilläggsmodul i deras nuvarande kassasystem.

Understödsportal - TSV

Vetenskapliga Samfundens Delegation (VSD) behövde en ny portal för ansökning och beviljande av statsunderstöd.

Evenemangsapplikation för seniorer - KomMED

Åbo Akademi i Vasa förberedde ett innovationsprojekt vid namn Ageing Online, vars syfte var att planera och implementera en applikation baserat på seniorer och deras behov. I applikationen kan användarna söka evenemang i sitt närområde och anmäla sig till dom, samt informera om egna evenemang på ett lättanvänt sätt.

Läs kundberättelse

Konsultering i applikationsutveckling - ÅLÖ

Det Umeåbaserade företaget ÅLÖ tillverkar frontlastare i jordbrukssektorn och hade beställt en mobil- och webbapplikation av en lokal leverantör. Vår konsult bistod ÅLÖ i olika uppdrag och under projektets olika skeden från till lanseringen.

Modernisering av adressregister - Fontana Media

Fontana Media, som ger ut tidningen Kyrkpressen, behövde en uppdatering av sitt adressregister. Baserat på det nuvarande adressregistret designade vi ett nytt system som inkluderade förbättringar och effektiviseringar som skapade ytterligare mervärde.

Läs kundberättelse

Timuppföljingssystem till löneräkning - JBB

Jakobstads Bokföringsbyrå Ab (JBB) ville effektivera sina löneräkningstjänster genom att ta i bruk ett timuppföljningssystem. I tätt samarbete designade vi en lösning som tjänar både Jbb:s syften, men även hjälper deras kunder.

Tilläggsresurser till IT-avdelningen - Seppälän Koulukuvat

När den egna IT-avdelningens sakkunniga behövde mer kapacitet och kunnande, anlitade Seppälän Koulukuvat vår utvecklare på timbasis. Enligt hur uppgifter prioriterades i utvecklingsteamets arbetskö hjälpte vår utvecklare till med både mindre åtgärder men även större och mer komplicerade uppdrag.

Så här jobbar vi

Alla våra projekt börjar med ett kostnadsfritt introduktionsmöte, där en potentiell kund berättar om sin verksamhet, nuläget och visioner. Vi vill förstå verksamhetsmodellen och utmaningarna som ska lösas – inte bara på en teknisk nivå utan även på det operativa planet.

Beroende på kundens behov och budget tar vi fram ett eller flera lösningsförslag i form av förstudie. Det bästa förslaget specificeras noggrannare t.ex. genom design av användargränssnitt och prototypskisser, noggrannare kravspecificering och en projektplan.

När projektet går vidare till förverkligandefasen, håller vi regelbundna genomgångar (demotillfällen) med kunden för att visa framsteg i arbetet. Detta är viktigt, så att kunden kan ge feedback under projektets gång och påverka slutresultatet. Inom vissa gränser är det möjligt att kostnadsfritt ändra specifikationen, eftersom ny kunskap och erfarenheter som tillkommer under arbetets gång ofta leder till ändrade behov och önskemål.

Det slutgiltiga resultatet granskas tillsammans med kunden och driftsätts. Efter ibruktagningen korrigeras eventuella brister och fel på garanti, innan lösningen går in i underhållsskede. I detta livsskede kan vi övervaka lösningens funktion och prestanda, samt även göra vidareutveckling och tillägg enligt kundens önskemål.

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Magnus Sundell
VD, försäljning
contact@blb.fi
Tel. +358 50 322 0805

Lämna kontaktbegäran